Cheyenne et Vega

Cheyenne et Vega, Grigri Paris 19